پیاده سازی Identity در Asp.Net Core 2.1


آیدنتیتی یک سیستم کامل مدیریت کاربران است که توسط مایکروسافت ارائه شده است. با استفاده از آیدنتیتی کاربران میتوانند با ساخت یک اکانت جدید و یا با استفاده از اکانت های Google, FaceBook,LinkedIn و ... وارد سیستم شوند. در این مقاله به پیاده سازی آیدنتیتی میپردازیم. ....
Read more