خودکار سازی فرآیند ثبت جداول دیتابیس و پیکربندی کلاس ها


در Entity Framework هر زمان که بخواهیم یک جدول جدید اضافه کنیم باید یک پراپرتی از نوع DbSet به کلاس کانتکست اضافه کنیم تا با استفاده از آن به محتوای جدول مورد نظر دسترسی داشته باشیم. به عنوان مثال در کد زیر سه جدول Post,Tags,PostTags را به کلاس کانتکست اضافه کرده ایم ....
Read more