بدست آوردن دیتاهای سلسله مراتبی در SQL


ساختار نظرات یک پست را در نظر بگیرید. هر شخصی میتواند برای هر پستی نظر بگذارد و هرشخص میتواند برای نظر دیگری یک نظر جدید وارد کند. نظرات به صورت پدر و فرزندی میباشد یعنی هر نظر میتواند چندین فرزند داشته باشد ولی هر نظر فقط یک پدر دارد و در نهایت میخواهید کل نظرات ثبت شده برای یک نظر خاص ....
ادامه مطلب

پاک کردن لاگ های SQL


در SQL Server هر زمان کاری انجام شود لاگ آن در یک فایل به اسم ERRORLOG.n ذخیره میشود. حرف n در اخر اسم فایل ERRORLOG یک عدد است که هرگاه SQL ریستارت یا اجرا شود یک فایل جدید با یک شماره جدید ایجاد میشود. به طور مثال ERRORLOG.1, ERRORLOG.2, ERRORLOG.3 و ... . ....
ادامه مطلب