مدیریت خطاها ( Exception handling ) در Asp.Net Core 3.1


در این قسمت میخواهیم یک Middleware کلی برای مدیریت خطاها در برنامه ایجاد کنیم. یعنی زمانی که خطایی در هر کجا از برنامه رخ داد بتوانیم توسط این Middleware خطا را پیدا کنیم و پیغام مناسب را به کاربر نشان دهیم. نحوه کار این Middleware به این صورت است که در اوله خط میان افزارها ی ....
ادامه مطلب