سفارشی سازی دستورات Redis با استفاده از LuaScript در Asp.Net Core


اگر بخواهیم دستورات ردیس را مستقیما درون برنامه فراخوانی کنیم میتوانیم از LuaScript که در کتابخانه StackExchange.Redis قرار دارد استفاده کنیم. با استفاده از LuaScript میتوانیم چندین دستور ردیس را در یک ریکوئست اجرا کنیم. سناریویی را در نظر بگیرید که تعداد دفعات فراخوانی شدن یک API یا یک متد برای ش ....
ادامه مطلب