تفاوت AsNoTracking و AsNoTrackingWithIdentityResolution


در Entity Framework هر زمان یک یا چند رکورد را از دیتاها را از دیتابیس میخوانیم, به طور پیشفرض توسط ChangeTracker ردیابی میشوند. و همین امر باعث میشود مقداری کاهش پرفرمنس داشته باشیم. اگر نخواهیم که Entity Framework این عملیات ردیابی موجودیت ها ....
ادامه مطلب

پیاده سازی WITH NOLOCK در دستورات EntityFramework


در SQL زمانی که رکوردها به صورت BULK INSERT ذخیره شوند و تعداد این رکوردها زیاد باشد SQL جدول مورد نظر را Lock میکند و تا زمانی که تمامی دیتاها وارد SQL نشوند نمیتوانید از آن جدول دیتاها را بخوانید (به صورت پیشفرض). اما در خود SQL میتوانید دیتاها ....
ادامه مطلب

تفاوت IQueryable و IEnumerable


اولین نکته مهم که باید به یاد داشته باشیم آن است که اینترفیس IQueryable از اینترفیس IEnumerable ارث بری کرده است. این بدان معناست هز کاری که اینترفیس IEnumerable میتواند انجام دهد اینترفیس IQueryable نیز میتواند. تفاوت های زیادی بین بین این دو اینترفیس وجود دار ....
ادامه مطلب