تفاوت طول عمرهای Scoped, Transient و Singleton


سرویس هایی که به عنوان Transient رجیستر میشوند همیشه متفاوت هستند. یعنی به ازای هربار فراخوانی سرویس, یک نمونه جدید از شی ایجاد شده و در اختیار DI قرار داده میشود. سرویس هایی که به عنوان Scoped رجیستر میشوند به ازای هر ریکوست یک شی در اختیار DI قرار میگیرد. ....
ادامه مطلب

پیاده سازی Autofac در Asp.Net Core 3.1


Autofac یک ابزار برای مدیریت وابستگی بین کلاسهاست که توسعه برنامه را در هنگام بزرگ شدن چه از نظر اندازه و پیچیدگی ساده میکند. Asp.Net Core بر خلاف Asp.Net کلاسیک Dependency Injection را به صورت توکار پشتیبانی میکند اما با استفاده از Autofac توسعه پروژه آسان تر و سریع تر انجام میشود. ....
ادامه مطلب