ایجاد HttpMethod سفارشی در Asp.Net Core


در Asp.Net Core به طور پیشفرض 7 Attribute مربوط به HttpMethod وجود دارند: (HttpDelete, HttpGet, HttpPost, HttpPut, HttpOption, HttpPatch, HttpHead). در این مطلب میخواهیم دو Attribute سفارشی ایجاد کنیم با نام های HttpRead و HttpWrite ....
ادامه مطلب

نحوه استفاده از HttpPatch در Asp.Net Core


به طور معمول برای ویرایش اطلاعات از HttpPut استفاده میکنیم. در این حالت باید تمامی فیلدهای مربوط به موجودیت را ارسال کنیم. اما اگر فقط یکی دوتا از فیلدها نیاز به ویرایش داشته باشند چه نیازی به ارسال مابقی فیلدهاست؟ با استفاده از HttpPatch میتوانیم فقط فیلدهایی را که نیاز ....
ادامه مطلب

پیاده سازی Swagger در Asp.Net Core 2.1


Swagger یک ابزار کامل برای مستندسازی Api هاست. با استقاده از Swagger میتوانید لیست Api های خود را نمایش دهید. Swagger اطلاعات کاملی درباره نحوه استفاده از Api ها را در اختیار شما قرار میدهد. ورودی Api ها و خروجی آنها را مشخص می کند. دیگر نیازی نیست برای Api های خود یک ....
ادامه مطلب