پیاده سازی Circuit Breaker در Asp.Net Core


سناریوی را در نظر بگیرید که در برنامه شما با استفاده از HttpClient به یک API ریکوئست ارسال میکنید. اگر سرویس خارجی از دسترس خارج شود، ریکوئست هایی که به برنامه شما ارسال میشود و شما از طریق HttpClient به این API ارسال میشود با تاخیر جواب داده میشود و احتمالا خط ....
ادامه مطلب