ایجاد HttpMethod سفارشی در Asp.Net Core


در Asp.Net Core به طور پیشفرض 7 Attribute مربوط به HttpMethod وجود دارند: (HttpDelete, HttpGet, HttpPost, HttpPut, HttpOption, HttpPatch, HttpHead). در این مطلب میخواهیم دو Attribute سفارشی ایجاد کنیم با نام های HttpRead و HttpWrite ....
ادامه مطلب