تست نویسی برای APIها در Asp.Net Core


در مقاله قبل به بررسی مثالی از نوشتن تست واحد پرداختیم. در این مطلب می خواهیم به پیاده سازی تست برای APIها بپردازیم با استفاده از کتابخانه xUnit. برای این کار ابتدا یک پروژه از نوع Asp.Net Core Web App ایجاد می کنیم. سپس یک کنترلر به نام UsersController ایجاد میکنیم ....
ادامه مطلب