پیاده سازی Generic Controller همراه با Generic Repository


در هنگام توسعه پروژه زمانی که تعداد جداول افزایش می یابد پیاده سازی عملیات CRUD برای جداول وقت گیر میشود. در این مقاله به پیاده سازی سیستمی میپردازیم که عملیات CRUD را به صورت خودکار انجام دهد. ....
ادامه مطلب

الگوی طراحی Singleton


مفهوم Singleton : در این الگو هدف آن است که فقط یک نمونه از کلاس در کل سیستم وجود داشته باشد. و فقط زمانی که به شی نیاز دارید یک نمونه از آن در اختیار شما قرار بگیرد و از ساخت شی های غیر ضروری جلوگیری شود. ....
ادامه مطلب