الگوی طراحی Singleton


مفهوم Singleton : در این الگو هدف آن است که فقط یک نمونه از کلاس در کل سیستم وجود داشته باشد. و فقط زمانی که به شی نیاز دارید یک نمونه از آن در اختیار شما قرار بگیرد و از ساخت شی های غیر ضروری جلوگیری شود. ....
ادامه مطلب