در Serilog لاگ‌ها به صورت ترتیبی در فایل و یا در Elasticsearch ذخیره میشوند. این لاگ‌ها زمانیکه تعداد کاربران سایت زیاد میشوند و تعداد آن‌ها نیز افزایش می‌یابد، به صورت تصادفی ( به ازای ریکوئست کاربران ) در Elasticsearch و یا فایل متنی ذخیره میشوند. برای مثال یک کاربر مشغول ثبت سفارش است و کاربر دیگری عملیات استرداد را انجام میدهد و لاگ این دو کاربر به صورت همزمان به مقصد مورد نظر شما ( Elasticsearch و یا فایل متنی ) ارسال میشوند و لاگ‌ها شکل نامرتبی را به خود میگیرند و عملا نمیتوانید یک سفارش را پیگیری کنید. هر چقدر تعداد کاربران و ریکوئست‌ها بیشتر شود، تقریبا پیدا کردن لاگ‌های مربوط به یک اکشن یا api کاملا سخت و یا غیرممکن میشود. اما با استفاده از Serilog.Context.LogContext.PushProperty میتوانید یک scope را تعریف کنید که شامل یک نام و یک مقدار است و تمامی لاگ‌های داخل آن scope، شامل همان نام و مقداری هستند که شما آن‌ها را ایجاد کرده‌اید. 

public IActionResult ConfirmOrder(Order order)
{
  using (Serilog.Context.LogContext.PushProperty("OrderId", order.Id))
  {
    _logger.LogInformation("Check order validation");
    //DoSomething
    _logger.LogInformation("Order validation successfully");
    //DoSomething
    _orderService.ConfirmOrder(order);
    _logger.LogInformation("Order confirmed successfully");
  }
  return Ok();
}

با این کار تمامی لاگ‌های ثبت شده در scope مربوط به OrderId، شامل یک پراپرتی به نام OrderId و مقدار order . Id هستند که با این کار میتوانید تمامی ریکوست‌های مربوط به یک اکشن خاص را با آیدی سفارش پیدا کنید. حتی اگر در متد ConfirmOrder مربوط به orderService هم از ILogger استفاده کرده باشید، تمامی لاگ‌های مربوط به orderService هم شامل پراپرتی OrderId هستند. یک نمونه از لاگ‌ها: 

{
  "Timestamp":"2020-10-20T23:01:01.0492132+03:30",
  "Level":"Information",
  "MessageTemplate":"Order Confirmed successfully",
  "Properties":{
   "SourceContext":"SerilogExamlpe.WebApplication.Controllers.WeatherForecastController",
   "ActionId":"870582be-312f-4065-88eb-5675e2df4928",
   "ActionName":"SerilogExamlpe.WebApplication.Controllers.WeatherForecastController.Get (SerilogExamlpe.WebApplication)",
   "RequestId":"0HM3L5QM34E6K:00000001",
   "RequestPath":"/weatherforecast",
   "SpanId":"|da92fcac-4169ab4e937de2ae.",
   "TraceId":"da92fcac-4169ab4e937de2ae",
   "ParentId":"",
   "OrderId":12345,//<-- NOTE THIS
   "MachineName":"FARHAD-PC",
   "Environment":"Development"
  }
}

لاگ ثبت شده، مربوط به آخرین لاگ نوشته شده است؛ با مقدار "Order Confirmed successfully". در این لاگ، پراپرتی OrderId را با مقدار 12345 مشاهده میکنید؛ در حالیکه ما فقط یک متن را ثبت کرده‌ایم، ولی در لاگ ثبت شده، اطلاعات اضافه‌ای را برای لاگ ثبت کرده‌است. با این کار میتوانید تمامی لاگ‌های مربوط به سفارش با آیدی 12345 را به راحتی پیدا کنید.

اگر از Serilog استفاده نمیکنید و از ILogger خود دات نت برای ثبت لاگها استفاده میکنید، میتوانید به جای PushProperty از متد BeginScope به صورت زیر استفاده کنید:

using (_logger.BeginScope("OrderId : {orderId}", 12345))

همچنین میتوانید یک میان افزار را ایجاد کنید که آی‌دی و آی‌پی کاربر را در تمامی لاگ‌ها ذخیره کند : 

app.Use(async (httpContext, next) =>
{
  //Get username
  var username = httpContext.User.Identity.IsAuthenticated ? httpContext.User.Identity.Name : "anonymous";
  LogContext.PushProperty("User", username);

  //Get remote IP address
  var ip = httpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString();
  LogContext.PushProperty("IP", !String.IsNullOrWhiteSpace(ip) ? ip : "unknown");

  await next.Invoke();
});

:)

Powered by Froala Editor

نظرات